środa, 17 lipiec 2019 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka
Dla Mieszkańca   Dla Turysty   Dla Przedsiębiorcy

IV Sesja Rady Gminy Męcinka

W dniu 1 lutego br. odbyła się IV Sesja Rady Gminy Męcinka. W sesji udział wzięło 13 radnych, kierownictwo Urzędu Gminy Męcinka, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informacje z działalności za okres od 28.12 do 31.01.2019 r.

Radni podjęli uchwały w sprawie:

1) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka,
2) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, w zakresie terenu położonego w Muchowie, oznaczonego jako działka nr 113/2,
3) uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej obszar działek nr 706/1, 927/1 i 179/5, położonych w obrębie geodezyjnym Męcinka,
4) zmiany uchwały nr XLIII/372/2018 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka,
5) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok,
6) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
8) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
10) przyjęcia „Planu nadzoru nad żłobkiem w Męcince w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3”,
11) określenia jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów, źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
12) zmiany budżetu Gminy Męcinka na 2019r,
13) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Męcinka na lata 2019-2024,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
15) zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok,
16) zatwierdzenia planu pracy rady gminy na 2019 r.
17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Męcinka.

IV Sesja Rady Gminy Męcinka

Pobierz - Informacja z działalnośći Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego za okres od 28 grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. (format PDF)

Telefon do Wójta

Telefon do Wójta
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Męcinka zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego ze mną w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem 76 871 34 48.

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka
WÓJT GMINY MĘCINKA
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH PRACY URZĘDU

Praca Wójta

Informacja z działań Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego:

Ważne telefony

Urząd Gminy: 76 870-86-23

Ośrodek Zdrowia Piotrowice: 76 870-88-78

Ośrodek Zdrowia Męcinka: 76 870-86-78

Ośrodek Zdrowia Pomocne: 76 870-89-78

Szkoła Męcinka: 76 870-82-85

Przedszkole Męcinka: 76 870-82-85

Szkoła Piotrowice: 76 870-88-06

Przedszkole Piotrowice: 76 870-88-06

GOPS Męcinka: 76 871-80-97

Gminna Biblioteka Publiczna: 76 870-86-11

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Słupie: 76 870-86-37

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince: 76 870-86-28

Parafia pw. NNMP w Małuszowie: 76 873-84-95

Parafia pw. św. Marcina w Pomocnem: 76 870-89-28

Straż Pożarna: 998

Pogotowie ratunkowe: 999

Policja: 997

Pogotowie gazowe: 992

Pogotowie energetyczne: 991

Dolnośląskie Wodne Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu: 984 i 535 984 984

Ochrona Danych Osobowych RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych dostępne w zakładce Dla Mieszkańca -> Ochrona Danych Osobowych RODO

Nabór dzieci do żłobka w Męcince

Ostatnio dodane zdjęcia do galerii

Gminny SMS - bezpłatny system informacyjny

Zgłaszanie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

Ogłoszenie o konsultacjach spolecznych Sudety 2030

Transmisja obrad sesji - na żywo

Bliżej Ludzi - Informator Samorządowy
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

Fundusze Europejskie

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie