o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego.

Treść obwieszczenia