sobota, 04 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.,poz 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 27 listopada 2013 r. do 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16 oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą obrębu geodezyjnego Kondratów w związku z uchwałą nr XLII/274/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, obejmujący obszar wskazany w załączniku graficznym - do przedmiotowej uchwały.

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie