OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MĘCINKA
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo-rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów uchwalonej uchwałą nr XXX/199/2013 Rady Gminy Męcinka z 30 grudnia 2013 r.

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasdnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16.

Treść obwieszczenia (format PDF)