OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 199) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Męcinka uchwały nr V/40/2015 z 26 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę nr XXXII/215/2014 z dnia 28 marca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zmiana studium dotyczy terenu działek nr 8/1, 8/2, 8/3 i 9 w obrębie geodezyjnym Piotrowice.

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)