poniedziałek, 25 styczeń 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

 

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE
W 2015 ROKU
1. Udzielone świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182, 509, poz. 1650)
 
 
!--->
  Zasiłki
celowe
Zasiłki
okresowe
Zasiłki
stałe
Domy
Pomocy
Społecznej
Usługi
opie-
kuńcze
Osoby
skierowane
do Ośrodka
Wsparcia
Wynagro-
dzenie za sprawo-
wanie opieki
Pomoc
rzeczowa
 Schro-
nienie
I
il.  50 87 23 6 3  0  0  6 2
kw.  6610  32533,53  10112,53  12346,94  341,7  0  0  0  1860
II il.  28 84 24 6 3 0 0 0 2
kw.  2260  28849,19  11007,03  12346,94  347,6  0  0  0  1953
 III il.                  
kw.                  

IV

il. 22 85  24 8  2 0 6 0 2
kw.  2850  30338,01 10603,83  16577,75 254,88  0  1200  0  1861,00
V il.  21  69 25  8 2  0 6  0 1
kw.  1960 26017,20  10849,51 17468,20  217,12 0  2040  0  1200

VI

il. 20 72  26 8 0 0 7 0 1
kw.  3210  25029,99  11657,14  17468,20  0  0  1230  0  1200

VII

il. 24 67 25 8 0  0 7 0  1
kw.  3494  21969,68  10679,39  17468,20  0  0  1230  0  1200
 VIII  il. 21 64 25 8  0 0 10 0 1
 kw.  3470  21043,81  10399,39 16040,10  0  0  1480  0  1200
 IX  il.  30 69  25 8  0 0  8  0 1
 kw. 3826  22226,15 10539,39  16040,10 0  0  1280  0  1200
 X  il. 31 71 25 8 0 0 8 0 1
 kw  3260  29.445,05  13.247,92  16.040,10  0  0  1280  0  1200
 XI  il. 28 72 24 8 0 0 8 0 1
 kw  4220  31.296,93  12.741,75  15.987,60  0  0  1280  0  1240
 XII  il.                  
 kw                  
 VI  il.  17  76  18  4  2  1  5  0  0
 kw.  950  22428  5681  7490  302  109  700  0  0
 VII  il.  29  70  19  4  2  1  5  0  1
 kw.  3945  20437  6219  7467  334  109  700  0  13950
 VIII  il.  19  69  18  4  2  1  15  1  1
 kw.  3533  21427  6334  7467  207  109  2200  403  2520
 IX  il.  28  78  15  4  2  1  4  2  1
 kw.  2521  22973  5638  7466  347  109  600  970  311
 X  il.  25  78  16  4  2  1  4  0  2
 kw.  1830  22450  6082  6785  329  109  6000  0  1178
 XI  il.  27  81  16  3  3  1  2  1  2
 kw.  2654  23992  5962  5958  423  109  450  247  1315
 XII  il.  48  75  15  3  3  1  2  3  2
 kw.  6534  21956  5518  5958  581  109  450  376  1333

2. Przyznane świadczenia na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966, poz. 984)
 
!--->
  Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
ilość  2 2
kwota  388,63  34,7
II ilość  2 2
kwota  388,63  34,7
III
ilość    
kwota    

IV

ilość    
kwota    

V

ilość

   

kwota

   
VI

ilość

2 2

kwota

 522,46  36,96
VII

ilość

 2  2

kwota

 522,46  522,96
 VIII  ilość  2  2

 kwota

 522,46  36,96
 IX

 ilość

2  2

 kwota

 522,46  36,96
 X   ilość  2 2
  kwota  522,46  36,96
 XI   ilość  2 2
  kwota  522,46  36,96
 XII  ilość    
 kwota    
 VI  ilość 9
 kwota 1460
VII ilość 7
kwota 1338
VIII
ilość 5
kwota 929
 IX ilość 6
kwota  1072
 X ilość  5
kwota 861
 XI ilość  5
kwota
 861
 XII ilość  6
kwota
 1065

3. Świadczenia wypłacone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013r. poz. 182, 509, poz. 1650 )
RODZAJ ŚWIADCZENIA I II  III IV V

VI

VII

 VIII

 IX

X  XI  XII
KOSZTY PROGRAMU OGÓŁEM (zł) 2615,68 1269,1    4180,20    3119,20  0 0  3975,40  6.763,60  2.885,67  
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM w tym:  43  37    51    51  0  0  69  78  64  
 - w formie zasiłku celowego (zł)  1  3    0    0  0  0 0  0  0  
 
4. Udzielone świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)
 
 
 
 
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 Styczeń  Luty Marzec  Kwiecień  Maj

 Czerwiec

Lipiec 

 Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad Grudzień
Kw. Ilość  Kw. Ilość Kw. Ilość  Kw. Ilość Kw.

Ilość

 Kw.

Ilość 

Kw.  

Ilość 

 Kw.   Ilość   Kw. Ilość    Kw.  Ilość  Kw.  Ilość  Kw. Ilość
ZASIŁKI RODZINNE:  30628 307  31081 311      31396 313      32464 324  31780 317 33271 331 29721 299  30.508 306  28.482,0 254    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt urodzenia dziecka
 2000 2  3000 3      1000 1      3000 3  0 0 2000 2  0 0  1000 1  1000 1    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 2453,4 7  1386,7 4      800 2      400 1  400 1  400 1  0 0  0 0  746,70 2    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt samotnego wychowywania dziecka
 2890 17 2720 16      2890 17      2550 15  2380 14  2380 1  2210 13  2.720 16  2.220 12    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 920 13 700 10      680 9      760 10  680 9  600 8  520 7  600 8  960 10    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt rozpoczęcia roku szkolnego
 0 0  0 0      0 0      0 0 0 0  0 0  23300 233 200 2 200 2    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
 3170 61 3170 61      3220 62      3270 63  0 0  0 0  2790 55  2990 59  3.087 49    
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 4080 51  4160 52      4240 53      4240 53  4240 53  4240 53 3760 47  3760 47  3.960 44    
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE  15606 102 15912 104      14076 92     15606 102  13770 90  15453 101  14841 97  14535 95  14.229 93    
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE  13200 11  25720 27      13200 11      15600 13  14400 12  16800 14  15600 13  15600 13  15.600 13    
DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO  0 0  0 0              0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0    
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  346,7 1  520 1             520 1  520 1  520 1  520 1  520 1  520 1    
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA  3120  6  3120 6              3120 6  3120 6  3120 6  3120 6  3120 6  3.120 6    
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA
 5000 5 5000 5              4000 4  2000 2  5000 5  5000 5 2000 2  5000 5    

RAZEM

 83414,10 572 96489,7 600              85530 595  73290 505  83784 536  101382 776 77553 489  79.124,70 492    
 
5. Świadczenia alimentacyjne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012r. poz. 1228, poz. 1548)

  Fundusz alimentacyjny,
Kwoty zwrócone
przez dłużników
alimentacyjnych
Styczeń ilość  30  3600,11
kwota  15490
Luty ilość  30 2334,53
kwota  13710
Marzec ilość    
kwota  
Kwiecień ilość    
kwota  
Maj ilość    
kwota  
Czerwiec ilość 31  2630,54
kwota  15360
Lipiec ilość  31 4984,11
kwota  15360
 Sierpień  ilość 32  3872,29
 kwota  15560
 Wrzesień  ilość  31 2514,20
 kwota  15540
 Październik   ilość  24  4181,16
  kwota  11720
 Listpad   ilość 27  3307,03
  kwota  14.456,77
 Grudzień  ilość    
kwota  
 
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie