poniedziałek, 18 styczeń 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

 

WYPŁACONE ŚWIADCZENIA
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MĘCINCE
W 2016 ROKU
1. Udzielone świadczenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r. poz. 182, 509, poz. 1650)
 
 
  Zasiłki
celowe
Zasiłki
okresowe
Zasiłki
stałe
Domy
Pomocy
Społecznej
Usługi
opie-
kuńcze
Osoby
skierowane
do Ośrodka
Wsparcia
Pomoc
rzeczowa
 
Wynagro-
dzenie za sprawowanie opieki
Sprawienie Pogrzebu  Schro-
nienie
I
il.  41 77 25 10 0 0 0 2 0 1
kw.  6615,00  30645,87  12878,90  17932,49  0  0 0  350 0  1200
II il.  30 78 27 10 0 0 0 2 0 1
kw.  4710  31093,38  13801,21  17939,68  0  0  0  350 0  1200
 III il. 29 78 31 9 0 0 0 2 0 1
kw.  4150  31093,38  15896,13  18328,17  0  0  0  350  0  1200

IV

il. 76 76 28 9 0  0 0 2 0 1
kw.  4750  30349,43  14365,49  18328,17  0 0  0  350  0  1200
V il.  25 63 27 9 0 0 0  2 0 1
kw.  4240 25118,22  13761,49  18265,17  0  0  0  350  0  1200

VI

il.  18 67 26 9 0 0 0  6 0 1
kw.  3210  26082,73  12997,29  18181,97  0  0  0  1280  0  1200

VII

il.                    
kw.                    
 VIII  il.                    
 kw.                    
 IX  il.                    
 kw.                    
 X  il.                    
 kw                    
 XI  il.                    
 kw                    
 XII  il.                    
 kw                    

2. Przyznane świadczenia na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966, poz. 984)
 
!--->
  Dodatki mieszkaniowe
Dodatek energetyczny
ilość 2  2
kwota  522,46  36,96
II ilość 2  2
kwota  522,46  36,96
III
ilość  1 1
kwota  280,76  18,48

IV

ilość  1 1
kwota  313,40  18,81

V

ilość

 1 1

kwota

 313,40  18,81
VI

ilość

 1 1

kwota

 313,40  18,81
VII

ilość

   

kwota

   
 VIII  ilość    

 kwota

   
 IX

 ilość

   

 kwota

   
 X   ilość    
  kwota    
 XI   ilość    
  kwota    
 XII  ilość    
 kwota    

3. Świadczenia wypłacone na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013r. poz. 182, 509, poz. 1650 )
RODZAJ ŚWIADCZENIA I II  III IV V

VI

VII

 VIII

 IX

X  XI  XII
KOSZTY PROGRAMU OGÓŁEM (zł)  30,00  3050,20  4867,20 2579,20 5227,10  4206,60            
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM w tym:  61  73  72  72  72  73            
 - w formie zasiłku celowego (zł)  0  0  0  0  0  0            
 
4. Udzielone świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456)
 
 
 
 
RODZAJ ŚWIADCZENIA
 Styczeń  Luty Marzec  Kwiecień  Maj

 Czerwiec

Lipiec 

 Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad Grudzień
Kw. Ilość  Kw. Ilość Kw. Ilość  Kw. Ilość Kw.

Ilość

 Kw.

Ilość 

Kw.  

Ilość 

 Kw.   Ilość   Kw. Ilość    Kw.  Ilość  Kw.  Ilość  Kw. Ilość
ZASIŁKI RODZINNE:  30899,00 274  32292,00 287 32281,00 285 32432,00 288  32926 292  33411 297                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt urodzenia dziecka
 1000 1  1000 1  0 0  1000 1  0 0  1000 1                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 800,00 2  800,00 2  800,00 2  800 2  800 2  800 1                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt samotnego wychowywania dziecka
 2035 11  2220 12  12 2220  1850 10  1850 10  1850 10                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 1260 13  960 10  12 1160  1160 12  1160 12  1160 12                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt rozpoczęcia roku szkolnego
 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 0 0                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
 3276 52  3339 53  53 3339  3213 51  3213 51  0 0                        
DODATKI DO ZASIŁKU
RODZINNEGO z tyt wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 4050 45 4230 47  46 4140  4140 46  4140 46  4140 46                        
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE  14841 97  15147 99  105 16065 15453 101  15759 103 15147 99                        
ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE  18100 14  15600 12  12 15600  13780 11  15600 12  14300 11                        
ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE  0 0  15483,90 16  11 9806,60  8000 8  8000 8  7833,40 8                        
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY  520 1  520 1 1 520  520 1  520 1  520 1                        
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA  3120 6  3120 6  6 3120  3120 6  2600 5  2600 5                        
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
URODZENIA SIĘ DZIECKA
 3000 3  2000 2  3 3000  3000 3  1000 1  3000 3                        

RAZEM

 82701  517  96711,90 548  548 92051,60  88468  540  87568 543  88974,40 546                        
 
5. Świadczenia alimentacyjne przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012r. poz. 1228, poz. 1548)

  Fundusz alimentacyjny,
Kwoty zwrócone
przez dłużników
alimentacyjnych
Styczeń ilość    
kwota  
Luty ilość    
kwota  
Marzec ilość 27 3517,56
kwota  13740
Kwiecień ilość  26  4192,28
kwota  12940
Maj ilość  29  4341,15
kwota  14340
Czerwiec ilość 29  17307,92
kwota  14340
Lipiec ilość    
kwota  
 Sierpień  ilość    
 kwota  
 Wrzesień  ilość    
 kwota  
 Październik   ilość    
  kwota  
 Listpad   ilość    
  kwota  
 Grudzień  ilość    
kwota  

 6.Przyznane świadczenia wychowawcze


  Świadczenia wychowawcze
Styczeń ilość  
kwota  
Luty ilość  
kwota  
Marzec ilość  
kwota  
Kwiecień ilość 293
kwota 146500
Maj ilość  664
kwota  331699,70
Czerwiec ilość  592
kwota  294252
Lipiec ilość  
kwota  
 Sierpień  ilość  
 kwota  
 Wrzesień  ilość  
 kwota  
 Październik   ilość  
  kwota  
 Listpad   ilość  
  kwota  
 Grudzień  ilość  
kwota  


protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie