Szanowni Mieszkańcy,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wójt Gminy nie ma podstaw do stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych przez mieszkańców umowach dzierżawy.


Na podstawie z art. 96 ustawy z dn. 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, poświadczenia własnoręczności podpisu, może dokonać tylko notariusz.
Wyjątek stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ww. ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu upoważnieni są: wójt, burmistrz, prezydent miasta: Wobec powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane w przepisach prawa, dlatego też nie ma podstaw do takiego potwierdzenia. Czynność ta nie ma wiec mocy prawnej.

Podstawa prawna: Wójt Gminy
Męcinka Mirosław Brzozowski