DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym w ramach

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” Poddziałania 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny” Typ 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Termin naboru (składania wniosków):
od godz. 8.00 dnia 23.06.2020 r.
do godz. 15.00 dnia 26.06.2020 r
lub do przekroczenia 150% alokacji przewidzianej na

Więcej informacji (link)