XXXIII SesjaW dniu 30 listopada odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Męcinka, na której radni podjęli uchwały w sprawie: nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Męcince, nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Piotrowicach, uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Męcinka, Muchów i Pomocne, przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Sudety 2030”, upoważnienia Wójta Gminy Męcinka do wystąpienia o nieodpłatne nabycie nieruchomości, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Męcinka, przejęcia wykonania zadania inwestycyjnego od samorządu Powiatu Jaworskiego, zmiany budżetu gminy Męcinka na 2017 rok.

Podczas sesji wójt Mirosław Brzozowski przedstawił informację z działalności za okres od 12.10. do 30.11.2017 r.

Na sesji Rady Gminy Męcinka obecni byli również członkowie Stowarzyszenia LGD Partnerstwa Kaczawskiego, którzy przedstawili aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 -2023 dla gmin należących do Partnerstwa Kaczawskiego.

Na zakończenie sesji odbyło się losowanie zwycięscy w ramach konkursu ogłoszonego w Informatorze Samorządowym Gmina Męcinka Bliżej Ludzi, którą została mieszkanka Pomocnego.

Informacja z działalności Wójta Gminy Męcinka za okres od 12.10. do 30.11.2017 r. (format PDF)