sobota, 04 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 7 marca 2013 r. do 29 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 16 oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl, projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą terenu produkcji w obrębach Męcinka i Piotrowice w związku z uchwałą nr XV/90/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice, obejmującego obszar przyległy do istniejącego Zakładu Produkcji Opakowań w Nowej Męcince (wskazany w załączniku graficznym – do przedmiotowej uchwały).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 22 marca 2013 r. na parterze budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince – Męcinka nr 10, o godzinie 14.00.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Męcinka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r.

Zobacz dokument obwieszczenia (format PDF)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MĘCINKA

(tekst ujednolicony)

Dokumentacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka została przyjęta uchwałą Nr XXXIX/236/2001 Rady Gminy Męcinka z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniona:

1. Uchwałą Nr XVII/111/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. oznaczoną literą „A” oraz kolorem różowym.
2. Uchwałą Nr XL/263/10 z dnia 29 marca 2010 r. oznaczoną literą „B” oraz kolorem żółtym
3. Uchwałą Nr XLIX/317/10 z dnia 29 października 2010 r. oznaczoną literą „C” oraz kolorem niebieskim
4. Uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 28 lutego 2011r. oznaczoną literą „D” oraz kolorem szarym.
5. Uchwałą Nr IX/46/11 z dnia 30 września 2011r. oznaczoną literą „E” oraz kolorem zielonym.
6. Uchwałą Nr XIII/76/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. oznaczoną literą „F” oraz kolorem ciemno zielonym.
7. Uchwałą Nr / /2013 z dnia 2013 r. oznaczoną literą „G” oraz kolorem czerwonym

Pobierz treść dokumentu (format PDF)

UCHWAŁA _________/2013
Rady Gminy Mecinka
z dnia ______ 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Męcinka,
dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 i art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647), w związku z uchwałą nr XV/90/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka, dla terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice

Pobierz plik uchwały (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie