sobota, 23 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w świetle obowiązujących przepisów

Wójt Gminy Męcinka informuje, że na podstawie art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników traktowane jest jako pomoc de minimis (art. 122 ust. 11 ustawy14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe), udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzednich go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
a) nauka zawodu
- 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
b) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %. Wskaźnik ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony do Wójta Gminy Męcinka w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.  W przypadku, gdy w imieniu pracodawcy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy, niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie tej osoby.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
3. Umowę o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
5. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowę o pracę i świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.
6. Kserokopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonania określonej pracy i zdał egzamin oraz kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego obowiązkowego dokształcenia teoretycznego (świadectwo ukończenia szkoły).
7. Kserokopię wypisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, w przypadku spółki cywilnej również kopię umowy spółki oraz udziały wspólników.
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000).
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
10. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

Dofinansowania przyznaje Wójt Gminy Męcinka w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 35 § 3 KPA decyzję wydaje się w terminie 30 dni lub najpóźniej 60 dni. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, poprzez budżet Wojewody Dolnośląskiego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Męcince

W myśl § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm) pracodawcy zostali zobowiązani do zawiadomienia Wójta Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem, również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Wójta Gminy Męcinka, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Druki do pobrania na stronie BIP - Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie