poniedziałek, 04 marzec 2024 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Pomoc materialna dla uczniów została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004r.  Nr 281, poz. 2781), w dodanym rozdziale 8a obowiązującym od 1 stycznia 2005r.

 Nowe przepisy wyodrębniają dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.

1. Uprawnieni

Zgodnie z treścią art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przysługują:

1)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2)      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację  odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Do otrzymania  stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń lub słuchacz, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr),
w którym przyznaje się to stypendium.


Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

2. Forma pomocy

            Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, których celem jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych, są stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

3. Złożenie wniosku  

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą przyznanie stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która następnie przekazuje ten wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

4. Termin na złożenie wniosku

            Uprawniony może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.

5. Przyznanie stypendium

            Stypendium za wyniki nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady
Link - INTERNET.GOV.PL

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie