sobota, 23 wrzesień 2023 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. poz. 1348) określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikajacych z ustawy.

Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
- rodzic (rodzice) – przez któregorozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
- małżonek rodzica;
- dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zstępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku w wieku do 18 roku życia oraz 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kartę przyznaje się rodzinom zamieszkującym ne terenie Gminy Męcinka.

Wniosek (plik do pobrania)o przyznanie karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Męcince pokój nr 5,6 oraz pod numerem telefonu 76 871 80 97.

Godziny pracy ośrodka:
- od poniedziałku do czwartku 7.00 - 15.00
- piątek od 8.00 – 16.00

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie